ابزار پروفیل سنگ

برای نمای دور پنجره و تراس و ورودی در نمای رومی استفاده می شود. این ابزاریکی از بهترین گزینه های زیباسازی خانه ها می باشد.

.

عکس های این محصول: