ستون سنگی

ستون های پیش ساخته از جنس سنگ که به نوع تخت و گرد ساخته و پرداخته میشوند و طراحی بسیار چشم گیری دارند.