پیکره و گل تراشی

طراحی و تراش گل سنگ و المان های سنگی توسط دست یا دستگاه های CNC را گل تراشی می گویند.
عکس های این محصول: